Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op het geheel van de contractuele betrekkingen tussen partijen, niettegenstaande alle andere beschikkingen die kunnen voorkomen op bestelbons of andere documenten van de koper. Er kan slechts afgeweken worden door schriftelijk vastgesteld akkoord.

2. Offertes

Elke offerte verbindt de verkoper voor een termijn van 90 dagen. Na deze termijn behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling al dan niet te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen.

3. Bestellingen

Een bestelling kan bestaan uit een getekende offerte (of contract) of een bevestiging per e-mail (of andere elektronische drager). Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Alsico NV. In geval van annulering door de opdrachtgever of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% op de totale prijs van de bestelling bovenop de door Alsico NV reeds uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.

4. Verbintelijkheid

De klant erkent de inhoud van het document, ivm de directieve 96/74 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk, gelezen en aanvaard te hebben.

5. Leveringstermijn

Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en benaderend. De termijnen kunnen verlengd worden zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper, ook bij franco-levering.

6. Eigendomsvoorbehoud

ALSICO N.V. behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs ervan, niettegenstaande , de bepaling van art. 1583 BW.

7. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

7.1 Bij afwezigheid van een andere schriftelijke overeenkomst, blijft ALSICO nv eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van artikelen ontwikkeld door ALSICO nv voor de klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, beelden en hun realisaties in de goederen). De levering van de goederen impliceert geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

7.2 Alle design (ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, etc.) geleverd door ALSICO nv zijn exclusief bestemd voor goederen die door ALSICO nv geproduceerd worden en mag niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van ALSICO nv. Deze materialen, evenals alle andere informatie verstrekt door ALSICO nv vallen onder de vertrouwelijkheid (zakengeheim) en kunnen alleen worden gebruikt voor de implementatie van de diensten van ALSICO nv

7.3 Intellectuele eigendomsrechten geldig op alle materialen (bv logo’s) die de klant beschikbaar stelt als onderdeel van contractuele en precontractuele relaties, blijven bij de klant of de derde partij die de klant heeft gemachtigd zijn middelen ter beschikking stellen van ALSICO nv. De klant verleent ALSICO nv het recht deze materialen te gebruiken voor de ontwikkeling van een aanbod en de vervaardiging van de goederen. De klant moet garanderen dat de door hem ter beschikking gestelde en geleverde materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden en dat hij deze materialen ter beschikking stelt van ALSICO nv. De klant vrijwaart ALSICO nv volledig van alle vorderingen en voorwaardelijke verplichtingen in verband met schade aan derden, en stelt ALSICO nv ook immuun voor de kosten als gevolg van deze vorderingen en schulden.

8. Klachten en terugzendingen

I.g.v. zichtbare gebreken dient de koper zijn klacht schriftelijk in te dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Elke klacht na gebruik van de koopwaar wordt door de verkoper niet aanvaard. Bij verborgen gebreken moet de koper, op straffe van verval, de verkoper schriftelijk op de hoogte stellen binnen de 8 dagen na de vaststelling. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mogen de goederen niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in. Indien de koper goederen wenst terug te zenden, waarvoor geen gebreken werden vastgesteld, kan dit alléén na toestemming van de verkoper, en uitsluitend indien de koopwaar nog niet in gebruik werd genomen, nog in de originele verpakking zit en deze koopwaar nog steeds op voorraad gevolgd wordt bij de verkoper. Enkel in dit geval zal de verkoper een creditnota opmaken aan 75% van de initiële facturatiewaarde als de klant zelf de goederen levert of aan 70% als de verkoper de goederen moet (laten) afhalen

In het geval van gebreken met betrekking tot het product zal de maximale schadeloosstelling ten laste van ALSICO N.V. beperkt zijn tot de factuurwaarde van het product. Echter, indien de grondstoffen door de klant opgelegd worden zal de maximale schadeloosstelling berekend worden op het gefactureerde eindproduct exclusief de grondstoffen.

9. Betaling

De betaaltermijn begint onmiddellijk te lopen vanaf ontvangst factuur. Binnen een termijn van uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst factuur worden klachten inzake foutieve factuur informatie aanvaard.

De overschrijding van deze termijn van 30 kalenderdagen zonder klachten impliceert de aanvaarding van de factuur door de klant.

Bij aanpassing van factuur binnen 30 dagen omwille van bovenvermelde reden blijft de contractuele betaaltermijn steeds van toepassing vanaf ontvangst initiële factuur.
Behalve andere contractuele bepaling zijn de facturen contant betaalbaar bij levering. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1 % verwijlintrest per maand. De verkoper behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10 % , met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

10. Overmacht

Alle gevallen van overmacht stellen van rechtswege een einde aan de verplichtingen van de verkoper en ontheffen hem van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding.

11. Bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende onderhavig contract is uitsluitend voor te leggen aan de Rechtbank van Koophandel van Oudenaarde.

12. Vestigingsadres

Alsico
Zonnestraat 223
9600 Ronse
België

Tel +32 (0)55 23 71 71
Fax +32(0)55 23 71 79