Algemene voorwaarden

1. Toepassing en aanvaarding

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen het geheel van contractuele betrekkingen tussen Alsico NV, met maatschappelijke zetel te Zonnestraat 223/229, 9600 Ronse en ingeschreven in de KBO onder nummer 0400.191.316 (hierna “Alsico”) en elke klant. Enkel Alsico kan afwijken van deze algemene voorwaarden op orders, facturen, offertes of enige andere vorm van communicatie van Alsico. Deze afwijkingen dienen schriftelijk te gebeuren en worden niet vermoed.

1.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en specifiekere documenten van Alsico, zal de inhoud van de latere documenten primeren.

1.3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden voorafgaandelijk ter kennis zijn gebracht aan de klant en worden geacht door de klant aanvaard te zijn van zodra zij aan de klant zijn overgemaakt, of met uitdrukkelijke verwijzing ter beschikking zijn gesteld (bvb. op de website van Alsico).

2. Evenwicht

De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden het resultaat zijn van de economische en juridische evenwichten die tussen de aan-en verkoper in deze markt en voor de bestelde goederen spelen, en bevestigt dat deze evenwichtig zijn opgesteld.

3. Bijzondere wetgeving

De klant bevestigt de Europese verordening nr. 1007/2011 betreffende de omschrijving van de afkortingen gebruikt voor de stofsamenstelling in een kledingstuk evenals alle andere wetgeving die het gebruik van de goederen aanbelangt, gelezen en aanvaard te hebben.

4. Offertes

Elke offerte verbindt Alsico voor een termijn van maximum 90 kalenderdagen, en dit slechts voor wat betreft de niet-indicatieve onderdelen (zoals bvb. de prijs en de productspecificaties) van de offerte. Na deze termijn behoudt Alsico zich het recht voor de bestelling niet langer te aanvaarden of de voorwaarden te wijzigen.

5. Bestellingen en annulaties voor levering

5.1. De wilsovereenstemming tot aankoop van de goederen van de klant komt tot stand door de plaatsing van een bestelling (al dan niet na het ontvangen van een offerte door Alsico). De plaatsing van een bestelling door de klant is bijgevolg bindend. Bestellingen kunnen plaatsvinden via een getekende offerte, per e-mail of elke andere schriftelijke of elektronische communicatie. De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Alsico.

5.2. Annulaties van bestellingen kunnen enkel tot stand komen na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door Alsico.

In geval van annulatie of indien de overeenkomst door toedoen van de klant geen verdere uitwerking kan vinden, kan Alsico in alle geval een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% op de totale prijs van de bestelling vorderen, als vergoeding voor de door Alsico reeds gemaakte kosten en de gederfde winst. Alsico behoudt echter steeds het recht om de volledige schade terug te vorderen als die de waarde van de forfaitaire vergoeding zou overstijgen.

6. Leveringstermijn

Algemeen

6.1. Alle door Alsico opgegeven leveringstermijnen in offertes of op andere wijze, zijn slechts indicatief en worden bij benadering meegedeeld. De leveringstermijn houdt geen resultaatsverbintenis in. De termijnen kunnen eenzijdig door Alsico verkort of verlengd worden op basis van interne planning en/of andere redenen, zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding.

Specifieke bestellings-en leveringsprocedure voor goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden

6.2. Voor goederen die tijdens of als gevolg van bijzondere omstandigheden (vb. epidemieën, pandemieën, oorlogen, of andere uitzonderlijke gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen op het maatschappelijk en economisch landschap)  worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld mondmaskers, wordt een specifieke bestellings-en leveringsprocedure voorzien die Alsico toelaat om (i) haar interne organisatie af te stemmen op de gevolgen van bijzondere omstandigheden en (ii) de leveringstermijnen voor verschillende klanten zo goed mogelijk na te komen.

Deze procedure wordt als volgt bepaald:

De klant geeft de bestelling via e-mail door aan Alsico;

In reactie op de bestelling zal Alsico op basis van haar interne planning een eerste indicatie van leveringstermijn en totale kostprijs meedelen;

Na ontvangst van de eerste indicatie en de totale kostprijs bevestigt de klant de bestelling via e-mail, waarna de koop tot stand komt en de klant overgaat tot betaling van de volledige kostprijs op het rekeningnummer van Alsico:

IBAN BE43 4439 0013 0101.

BIC KREDBEBB

Pas bij ontvangst van de betaling door Alsico, wordt een tweede en finale indicatie van leveringstermijn meegedeeld, die omwille van de tussentijds gewijzigde planning of als gevolg van de bijzondere omstandigheden kan afwijken van de eerste indicatie van leveringstermijn, zonder annulatiemogelijkheid voor de klant.

6.3. De algemene regels uit de algemene voorwaarden zijn waar mogelijk van toepassing op de specifieke bestellings-en leveringsprocedure. Zo zijn beide leveringstermijnen steeds indicatief. Eigendomsoverdracht zal voor goederen bedoeld in art. 6.2. echter pas plaatsvinden bij de levering, op voorwaarde dat er overeenkomstig art. 6.2. is betaald.

Betaling

7.1. De betaaltermijn van 30 kalenderdagen begint onmiddellijk te lopen vanaf ontvangst factuur.

7.2. Protest tegen een factuur dient binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Alisco. Niet-naleving van deze formaliteiten en termijn heeft de niet-ontvankelijkheid van enige vordering tot gevolg. Na de termijn van 5 kalenderdagen wordt de factuur en de daarin opgenomen gegevens geacht te zijn aanvaard.

7.3. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn. I.g.v. laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1 % verwijlintrest per maand. De verkoper behoudt zich het recht voor het factuurbedrag te verhogen met 10 % , met een minimum van 130 EURO als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

7.4. Dit artikel en haar subartikelen zijn slechts van toepassing op goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden, voor zover art. 6.2. niet in een specifieke regeling voorziet.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1. Alsico blijft eigenaar van de door haar geleverde goederen tot op het ogenblik van algehele betaling van de prijs, behoudens hetgeen werd voorzien in art. 6.3.

8.2. Het risico over de goederen gaat over op de klant op het moment dat de goederen Alsico verlaten.

Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

9.1. Alsico blijft steeds eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van alle goederen ontwikkeld voor de klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, beelden en hun realisaties in de goederen). De levering van de goederen impliceert geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

9.2. Alle design (ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, etc.) geleverd door Alsico zijn exclusief bestemd voor goederen die door Alsico geproduceerd worden en mag niet worden gereproduceerd, openbaar gemaakt of aan derden worden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van Alsico. Deze materialen, evenals alle andere informatie verstrekt door Alsico worden beschouwd als bedrijfsgeheim en kunnen alleen worden gebruikt door of met uitdrukkelijke goedkeuring van Alsico.

9.3. Intellectuele eigendomsrechten geldig op alle materialen (bv logo’s) die de klant beschikbaar stelt als onderdeel van contractuele en precontractuele relaties, blijven bij de klant of de derde partij die de klant heeft gemachtigd zijn middelen ter beschikking stellen van Alsico. De klant verleent Alsico het recht deze materialen te gebruiken voor de ontwikkeling van een aanbod en de vervaardiging van de goederen. De klant garandeert dat bij terbeschikkingstelling, geleverde materialen geen inbreuk maken op de rechten van derden. De klant vrijwaart Alsico volledig van alle vorderingen en voorwaardelijke verplichtingen in verband met schade aan derden, en zal instaan voor de kosten die Alsico als gevolg van deze vorderingen en schulden heeft moeten maken.

10. Gebreken en terugzendingen

Algemeen

10.1. Zichtbare gebreken dienen binnen de 8 kalenderdagen na levering schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken worden gemeld aan Alsico. Niet-naleving van deze formaliteiten of termijn geeft aan dat de klant de zichtbare gebreken heeft aanvaard en heeft de niet-ontvankelijkheid van de vordering wegens niet-conforme levering tot gevolg. 

10.2. Verborgen gebreken moeten bij vaststelling onmiddellijk schriftelijk en met nauwkeurige omschrijving van de gebreken worden gemeld aan Alsico. Voor de beoordeling van verborgen gebreken zal het gebrek steeds worden vermoed te zijn ontstaan door gebruikelijke slijtage. Het komt de klant toe dit vermoeden te weerleggen met tegenbewijs. De korte termijn uit art. 1648 B.W. wordt door partijen bepaald op 5 werkdagen na vaststelling. De onderhandeling tussen partijen schorst deze termijn niet.

10.3. Indien de koper goederen wenst terug te zenden waarvoor geen gebreken werden vastgesteld, kan dit slechts onder volgende cumulatieve voorwaarden: (i) na toestemming van de Alsico, (ii)  indien de koopwaar nog niet in gebruik werd genomen, zich nog in de originele verpakking bevindt en (iii) voor zover Alsico dit product nog steeds binnen haar gamma aanbiedt.

Bijzondere regeling in geval voor goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden

10.4. In geval van goederen geproduceerd in bijzondere omstandigheden, zoals mondmaskers, bedraagt de termijn voor het nauwkeurig schriftelijk melden van zichtbare gebreken één werkdag na levering. Niet-naleving van deze formaliteiten of termijn geeft aan dat de klant de gebreken heeft aanvaard en heeft de niet-ontvankelijkheid van enige vordering tot gevolg.

10.5. Omwille van de specifieke aard van deze goederen en de bijzondere omstandigheden waarin ze werden geproduceerd, kan de klant geen vordering instellen (i) op grond van verborgen gebreken of (ii) op grond van enig regime voor gebreken wanneer de goederen reeds in gebruik werden genomen. 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Alsico kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verkeerd gebruik van het product door de klant, hetgeen bij het ontstaan van enige schade zal worden vermoed en door de klant met tegenbewijs zal moeten worden weerlegd.

11.2. Alsico voldoet aan de wettelijke normen voor de door haar geproduceerde goederen, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor medische of gezondheidsschade die kan mede-veroorzaakt zijn door andere factoren (zoals maar niet beperkt tot werkomstandigheden, persoonlijke medische of fysieke voorgeschiedenis, specifiek en niet voorafgaand aan Alsico meegedeeld gebruik, enz.).

11.3. In het geval van gebreken met betrekking tot het product zal de maximale schadeloosstelling ten laste van Alsico beperkt zijn tot de factuurwaarde van het product. Echter, indien de grondstoffen door de klant opgelegd worden zal de maximale schadeloosstelling berekend worden op het gefactureerde eindproduct exclusief de grondstoffen.

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt elke onvoorziene gebeurtenis niet toerekenbaar aan één van de contractspartijen begrepen. Voorbeelden van overmacht zijn onder andere: staking, oorlog, lock-out, oproer, epidemie of pandemieën en de overheidsmaatregelen die daarop volgen, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij leveranciers, faillissement van de leverancier, arbeidskrachten en tekort aan brandstof.

12.2. Elk geval van overmacht geeft Alsico het recht om tijdelijk of definitief haar verbintenissen voortkomend uit de overeenkomst niet na te komen zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan vragen.

12.3. In geen geval zal Alsico enige aansprakelijkheid dragen voor enige niet-nakoming op grond van overmacht. De klant kan de overeenkomst niet beëindigen voor niet-nakoming van de verbintenissen als gevolg van overmacht.

12.4. De reeds gekende en nog te ondergane gevolgen van COVID-19 worden uitdrukkelijk als gevallen van overmacht aanzien, bvb. om de indicatieve levering tijdelijk te schorsen of uit te stellen.

12.5. Overmacht zal nooit de tijdelijke of definitieve niet-nakoming van betalingsverplichtingen van de klant kunnen verantwoorden.

13. Bevoegde rechtbank

13.1. Elk geschil betreffende de overeenkomst tussen Alsico en de klant behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde. De overeenkomst tussen Alsico en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.