Beleidsverklaring

Alsico is een familiaal bedrijf met globale activiteit, dat zich tot doel stelt om een duurzame totaaloplossing te bieden aan bedrijven die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle industrieel wasbare werkkleding voor hun dragers.

Alsico vertrekt bij elk project van de veiligheids- en comfortbehoeften van elke drager en zorgt ervoor dat de kleding zowel diens identiteit respecteert als het imago van de organisatie uitdraagt. Onze aanpak is erop gericht onze klanten een complete service te bieden, aan een eerlijke prijs en met een toegankelijk en kwaliteitsvol product.

Centraal staat daarbij de duurzaamheid van de oplossingen die we aanbieden. Alsico definieert duurzaamheid als een doorgedreven impact management. We erkennen dat onze activiteit impact heeft op mens en milieu en we meten en rapporteren deze impacts. Op basis daarvan formuleren we acties om de impact te verminderen waar die negatief is en waar mogelijk positieve impact te creëren of te verhogen.

Daaronder vallen ook maatregelen die ons moeten leiden naar volledige klimaatneutraliteit voor 2050, alsook de verbetering van onze milieuprestaties en de bescherming van het milieu in onze hele productieketen volgens het voorzorgsprincipe, zoals omschreven in het Kyoto- protocol en het Verdrag van Lissabon over de werking van de EU (art.191, $2 ). Verder streven we naar het elimineren van alle sociale risico’s in de keten en de creatie van een circulair en traceerbaar product.

Verantwoording en transparantie vormen de basis wanneer we deze visie op duurzaamheid gaan invullen. We meten de impact van onze activiteit aan de hand van drie bottom lines: People (mens), Planet (milieu) en Profit (economische leefbaarheid). Dat betekent dat we de volledige verantwoordelijkheid opnemen voor de producten die we maken, waar en hoe we ze maken. Daarvoor is transparantie nodig; over de afkomst van onze grondstoffen en over mensen die betrokken zijn bij het productieproces. Dat doen we via onze compliance aan de geldende milieuwetten en regelgevingen. Maar ook via de human rights due diligence of risicoanalyse, die we jaarlijks uitvoeren om sociale en ecologische risico’s in onze hele toeleveringsketen in kaart te brengen.

We streven naar verantwoording en transparantie in de volgende basisverantwoordelijkheden:

 1. De kwaliteit van onze producten, die we garanderen en continu trachten te verbeteren via onze processen. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 zet bovendien de bakens voor een professionele managementomkadering, waarbij verantwoordelijkheden en verplichtingen duidelijk zijn omlijnd. Het management kijkt toe op de naleving van de processen en heeft de verantwoordelijkheid om bij te sturen waar nodig. Vooraan staat de integratie van de productiecentra, de kwaliteitscontrole die daar plaatsvindt en de logistieke opdrachten die zij uitvoeren.
   
 2. De directe impact die we hebben op het milieu – via onze producten, diensten en activiteiten - controleren en verbeteren we dankzij het milieumanagementsysteem ISO 14001. Hieronder valt ook dat we voldoen aan van toepassing zijnde eisen en continue verbetering van ons managementsysteem. Onze indirecte impact op het milieu controleren we via het aankoopproces van onze grondstoffen: we kopen alleen stoffen en accessoires aan die over een Oekotex 100-certificaat beschikken. Via een rondvraag bij onze leveranciers kennen we de herkomst van garen en vezels voor 75% van het aankoopvolume. Die rondvraag wordt jaarlijks vernieuwd, zodat we onze risicoanalyse en bijhorende acties kunnen aanpassen. In ons aanbod zitten duurzame stoffen met aantoonbaar lagere impact op vlak van CO2-uitstoot en waterverbruik. Het aandeel hiervan zullen we stelselmatig opdrijven. Dankzij onze CO2-meting weten we ook welke de uitstoot die is verbonden aan onze activiteit. Dit laat ons toe om als doelstelling te stellen onze totale CO2-uitstoot met 30% te verminderen tegen 2021 (vergeleken met basisjaar 2016).
   
 3. Een veilige en gezonde werkplek, die het welzijn van de medewerkers als vertrekpunt neemt. Werknemers moeten even gezond kunnen op rust kunnen gaan als ze begonnen zijn. Alsico biedt daartoe niet alleen een veilige en gezonde werkomgeving, maar ook mogelijkheden om samen met collega’s de fysieke conditie op peil te houden. Een hoogstaand HR-beleid waakt tegelijk over het psychosociaal welzijn van de medewerkers. Tevens zijn mechanismen geïnstalleerd om elke vorm van ongewenst of discriminerend gedrag te vermijden.
   
 4. Een open bedrijfscultuur, die zich baseert op een absolute garantie van arbeidsrechten (vakbonden, collectief onderhandelen, minimum leeftijd, vrije keuze van arbeid). Doel daarbij is dat alle medewerkers zich betrokken voelen en gemotiveerd kunnen functioneren in een bedrijfscultuur van eerlijke en open communicatie. Dit moet leiden tot harmonische, menselijke relaties tussen het management van Alsico, het management van ieder productiecentrum en alle medewerkers. Iedereen dient hierbij zijn verantwoordelijkheid op te nemen tegenover klanten, medewerkers, management en stakeholders. Dat kan door zijn taken uit te voeren met de doelgerichte ingesteldheid om de opdracht die Alsico zich stelt tot een goed einde te brengen.
   
 5. Een sociale en ethische transparantie die elk vorm van corruptie en schendingen van mensenrechten binnen hele productieketen van Alsico wil uitsluiten. Zoals te lezen staat in onze code of conduct tolereert Alsico geen enkele vorm van kinderarbeid, gedwongen arbeid of corruptie in haar toeleveringsketen. Met het oog daarop screenen wij onze leveranciers en evalueren wij hen op de graad waarin zij transparant zijn over hun keten. Bij schending van de vermelde zero-tolerance-waarden zullen wij dialoog aangaan met oog op concrete acties en in geval van onwil de samenwerking stopzetten. Alsico van zijn kant zal alle nodige informatie verstrekken aan zijn klanten om zijn ethische en sociale verantwoordelijkheid in de keten te garanderen.

Aan alle medewerkers vragen wij om zich in te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen zodat we onze missie kunnen uitvoeren en op vlak van kwaliteits-, milieu- en sociaal management onze doelstellingen kunnen bereiken.

 

Vincent Siau

Managing Director, Alsico nv