Recyclage

Aanvraagformulier Recyclage

Alsico biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruikte kledij terug te sturen voor recyclage. Om de verwerking van die afgedankte kledij zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u om de informatie hieronder zorgvuldig te lezen en de gevraagde gegevens in te vullen. U krijgt een certificaat van verwerking en recyclage zodra de gegevens van de geleverde kledij geverifieerd zijn.

Alsico Circular Solutions

Lees hier alles over onze circulaire oplossingen. Van ecodesign, herstelbaarheid tot uiteindelijk recyclage.

Contactgegevens
Facturatie gegevens
Adres
Levering
Enkel dinsdag is mogelijk
Inhoud levering

Lees deze voorwaarden zorgvuldig. Vervolgens verklaart u zich akkoord en zet u uw handtekening hieronder. Scroll tot beneden om het formulier te kunnen verzenden.

1 De wijze van verpakken van de goederen

1.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de goederen in dozen worden verpakt en de dozen gestapeld zijn op pallets.
Op elke doos moeten de gegevens van de opdrachtgever en de datum van de levering worden vermeld door de opdrachtgever.
De goederen mogen niet los in een doos zitten en de goederen mogen niet in plastic verpakt zijn.

1.2. De goederen worden bij voorkeur van elkaar gescheiden in volgende categorieën en waarbij de categorie duidelijk op de doos is vermeld:

 • niet gedragen of gebruikte kledij / stoffen
 • gedragen of gebruikte kledij / stoffen
 • snij-afval en niet geassembleerde stoffen
 • clean room kledij

1.3. Alle geleverde goederen moeten voorafgaandelijk aan de levering gewassen zijn;

De goederen mogen daarbij:

 • enkel textiel bevatten en geen andere materialen;
 • niet gecontamineerd zijn zoals o.a. geen sporen bevatten van menselijke of dierlijke resten, chemisch of nucleair afval of andere mogelijke toxische vervuiling.

1.4. Indien de goederen hun oorsprong niet hadden bij Alsico N.V. dan moet de opdrachtgever per stuk de oorsprong en samenstelling van het goed te bezorgen aan Alsico N.V.

1.5. Wanneer Alsico N.V. bij levering van de goederen vaststelt dat één of meer van bovenvermelde voorwaarden niet zijn gerespecteerd dan houdt Alsico N.V. zich het recht voor om de goederen te weigeren, dan wel op kosten van de opdrachtgever terug te zenden aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal hierbij op geen enkele wijze enige schadevergoeding van Alsico N.V. kunnen vorderen.
 

2 De wijze van leveren van de goederen

2.1. De goederen worden op kosten van de opdrachtgever afgeleverd op de maatschappelijke zetel van Alsico N.V., te 9600 Ronse (België), Zonnestraat 223.

2.2. Goederen kunnen enkel worden afgeleverd op dinsdag en op het gereserveerde tijdslot.

Het door de opdrachtgever opgegeven tijdslot is pas definitief na bevestiging door Alsico N.V. Het tijdslot kan na aanvaarding van de opdracht door Alsico N.V. nog worden gewijzigd en dit door de drukte bij Alsico N.V.. Dit kan geen aanleiding geven tot enige kosten voor Alsico N.V.

2.3. De opdrachtgever erkent dat door de afgifte van de goederen aan Alsico N.V. hij afstand doet van zijn eigendomsrechten en hij geen aanspraak meer kan maken op de goederen.

Alsico N.V. mag vanaf de afgifte van de goederen vrij de bestemming van de goederen kiezen, behoudens wat betreft de goederen met logo, dewelke steeds dienen te worden vernietigd.
 

3 De kosten van verwerking van de goederen

3.1.  De aanrekening van de kosten van de verwerking van de goederen gebeurt op basis de weging van de goederen bij én door Alsico N.V.

3.2. Alsico N.V. brengt volgende kosten in rekening voor de verwerking van de goederen:

 • goederen met reflecterende banden: 1,00 euro / kg
 • andere goederen: 0,25 euro / kg

3.3. Na de verwerking van de goederen ontvangt de opdrachtgever:

 • een detail van de weging;
 • de factuur voor de verwerking van de goederen;
 • een attest van verwerking door Alsico N.V.

3.4. Alsico N.V. wijst de opdrachtgever er nadrukkelijk op dat gemarkeerde kledij altijd zal worden vernietigd.
 

4 De schade

Indien Alsico N.V. schade zou lijden ingevolge het door de opdrachtgever niet respecteren van voorwaarden en modaliteiten dewelke in huidige overeenkomst zijn overeengekomen dan is Alsico N.V. gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van 5 euro / kg aan te rekenen aan de opdrachtgever. Wanneer de schade hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding dan is Alsico N.V. gerechtigd deze in rekening te brengen, mits de staving van deze schade.
 

5 Toepassing van de algemene en specifieke verkoopsvoorwaarden

5.1. Voor zover onderhavige overeenkomst geen regeling voorziet zijn de algemene voorwaarden van Alsico N.V. van toepassing (o.a. voor wat betreft de schadebedingen).

5.2. De opdrachtgever erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze integraal te aanvaarden.
 

6 Algemene bepalingen

6.1. Elke wijziging aan deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door elke Partij.

6.2. Tenzij anders voorzien in deze overeenkomst, kan de nalatigheid of vertraging van een Partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze overeenkomst, in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop deze Partij zich kan beroepen krachtens deze overeenkomst.

6.3. Tenzij anders voorzien in deze overeenkomst, dient elke verzaking schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door de verzakende Partij of een gevolmachtigde vertegenwoordiger.
 

7 Partiële nietigheid

7.1. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of on-afdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst zullen op geen enkele manier worden aangetast of verzwakt.

7.2. Deze onwettige, nietige of on-afdwingbare bepaling zal dan het voorwerp uitmaken van besprekingen tussen Partijen, die te goeder trouw zullen onderhandelen over een bepaling die de economische bedoeling en inhoud van de onwettige, ongeldige of on-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing op de overeenkomst.

8.2. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Partijen.

Hierboven tekenen